Εἰς Θεόδουλον Μάγιστρον

Εἰς Θεόδουλον Μάγιστρον
Название рус.: 
О магистре Феодуле
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
русский (дореформенная орфография)
Страниц: 
1

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор просопографический: 
Год работы: 
1904
Заметки: 
— Поправка к тексту ритора Феодула Магистра, упоминающему об Афанасии Афонском (Treu, M. Gesandtschaftsreise des Rhetors Theodulos Magistros // Festschrift C. F. W. Müller. Leipzig 1900. S. 6).
Страница начальная: 
392
Страница конечная: 
392
BB
XI1
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.