Ψευδονικήτας ὁ Παφλαγὼν καὶ ὁ νόθος βίος τοῦ πατριάρχου Ἰγνατίου

Ψευδονικήτας ὁ Παφλαγὼν καὶ ὁ νόθος βίος τοῦ πατριάρχου Ἰγνατίου
Название рус.: 
Псевдоникита Пафлагон и подложное житие патриарха Игнатия
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
русский (дореформенная орфография)
Страниц: 
26

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор просопографический: 
Год работы: 
1899
Рецензии: 
Васильевский В. Г. В защиту подлинности Жития патриарха Итнатия и принадлежности его современному автору Никите Пафлагону // ВВ 6 (1899) 39–56.
Заметки: 
— По мнению П.-К., автор жития жил гораздо позже X в. и был сторонником унии с католиками. — Silly article. [Jenkins // DOP 19 (1965) 244, n. 32]
Страница начальная: 
13
Страница конечная: 
38
BB
VI1
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.