Ἀθωῗτις Στοά, 1–5

Ἀθωῗτις Στοά, 1–5
/ Ὑπὸ Ἀλεξάνδρου Ε. Λαυριώτου
Название рус.: 
Александр Лаврский. Афонские грамоты
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
русский (дореформенная орфография)
Страниц: 
11

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор географический: 
Год работы: 
1898
Содержание: 
1. Δικαστικὴ ἀπόφασις Σαμωνᾶ πρωτοσπαθάρου καὶ ἀσηκρήτου Θεσσαλονίκης. — 2. Περὶ πωλήσεως γῆς κατὰ τὴν Παλλήνην: πρᾶξις Θωμᾶ Κάσπακα ἀσηκρήτου καὶ ἐπόπτου Θεσσαλονίκης (941). — 3. Διαχωρισμὸς τῶν ὁρίων τοῦ Ἄθω καὶ τῶν ὁρίων τοῦ κάστρου Ἱερισσοῦ. — 4. Σιγίλλιον Συμεὼν πρωτοσπαθαρίου Θεσσαλονίκης καὶ Στρυμόνος περὶ τῶν παροίκων τῆς Λαύρας. — 5. Ἔγγραφον τοῦ πρώτου τοῦ ἁγίου ὄρους Ἄθω πρὸς τοὺς κτίτορας τῆς ἱερᾶς μονῆς τῶν Ἰβήρων (985).
Заметки: 
— Публикация некоторых документов различного исторического содержания, частью изданных, частью еще не изданных, извлеченных из архивов монастырей Афона. Один из документов относится к истории монастырей, другие — к их метохам, некоторые касаются истории Константинопольских патриархов.
Страница начальная: 
483
Страница конечная: 
493
BB
V2
2
Автор(ы) ориг.: 
Ἀλἐξανδρος Ε. Λαυριώτης