Χατζηδάκις Γ. Ν.

Χατζηδάκης, Γεώργιος Νικολάου
Хадзидакис, Георгиос Николаос

Date of birth: 
12/11/1848
Date of death: 
27/06/1941
Place of death: 

- основателем греческой лингвистической науки, первый профессор лингвистики и индийской филологии в Университете Афин с 1890 по 1923. В 1927 году он был президентом Афинской академии. Изучал классическую филологию в Афинском университете. В 1877 году, после победы в конкурсе лингвистов в университете, он получил стипендию для зарубежной аспирантуры от Афинского университета. Обучался в Германии (университетах Лейпцига, Йены и Берлина) и в течение примерно трех лет общался с лингвистами академического уровня, такими как Георг Курциус и его ученики в Лейпциге Карл Бругман, Эдуард Зиверс и Бертольд Дельбрюк в Йене. В 1880 году вернулся в Грецию, преподавал в Афинах. Через год, в 1881 году, в возрасте тридцати трех лет, Хадзидакис защитил PhD по теме: "Περὶ τῶν εἰς -ους Συνηρημένων τῆς Β΄ Κλίσεως καὶ τῶν εἰς -ος Οὐδετέρων Ὀνομάτων τῆς Γ΄ ἐν τῇ Νέᾳ Ἑλληνικῇ". В том же году он был назначен преподавателем в университете Афин, в 1885 году был повышен до экстраординарного профессора, а в 1890 году он был избран профессором лингвистики и индийской филологии и стал заведующим одноименной кафедры. Вышел на пенсию в 1923 году. В 1906 году он был избран ректором Афинского университета. Он был человеком, который выдвинул идею создания «Фонда подготовки Исторического словаря новогреческого языка», который со временем стал научным центром изучения современного греческого диалекта - Ι.Λ.Ν.Ε. Он дважды участвовал в военных действиях во время критских восстаний, первый раз в молодом возрасте в 1866 году, а другой в 1897 году. Автор свыше 650 публикаций.

Публикации: 

«Περὶ τοῦ θησαυροῦ τῆς μεσαιωνικῆς ἑλληνικῆς γλώσσης», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 7(1930) , σσ. 223-226
«Ἀπάντησις πρὸς τὸν κ. διδάκτορα W. Beschewliew » , Ἀθηνᾶ, 39 (1927), σσ. 171-187
«Ἡ Ἤπειρος καλεῖ τοὺς ἐρευνητάς της » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 1 (1926), σσ. 5-6
«Ἀναστασιάδης Ξ., “Γεωργίου Γενναδίου βίος καὶ ἔργα”, Α'-Β' Παρίσιοι, 1926 » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 1 (1926), σ. 102
«Ἀνταπάντησις πρὸς τὸν κ. Μανώλην Τριανταφυλλίδην » , Ἀθηνᾶ, 37 (1925), σσ. 9-34
«Ἐκ τῶν ἀνεκδότων τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ » , Ἀθηνᾶ, 29 (1917), σσ. 161-179
«Λόγος ἐπιμνημόσυνος εἰς Κωνσταντῖνον Σ. Κόντον . Ἐκφωνηθεὶς ἐν συνεδρίᾳ τῶν ἑταίρων τῆς ἐν Ἀθήναις ἐπιστημονικῆς ἑταιρείας τῇ 21 Μαΐου 1910» , Ἀθηνᾶ, 23 (1911), σσ. 3-20
«Τονικὰ ζητήματα Α΄ καὶ Β΄ » , Ἀθηνᾶ, 14 (1902), σσ. 236-240
«Ἐτυμολογία τοῦ μαζί . Οὔτε μαζῇ οὔτε μαζῆ οὔτε μαζύ εἶναι ἡ ὀρθὴ γραφή, ἀλλὰ μαζί» , Πλάτων, 6, 1-2 (1883), σσ. 35-43
«Περὶ τοῦ Κρητικοῦ ζιμιό » , Πλάτων, 6, 1-2 (1883), σσ. 43-45
«Περὶ παρετυμολογιῶν καὶ τῶν δι' αὐτὰς μεταβολῶν » , Πλάτων , 6, 1-2 (1883), σσ. 45-53
«Ἐπίκρισις τσακωνικῆς γραμματικῆς τοῦ κ. M. Deffner, Berlin 1881 σελ. 176 », Πλάτων , 5, 6-7 (1883), σσ. 228-253
«Βιβλιογραφικά . Γ'» , Πλάτων , 5, 10-11 (1883), σσ. 420-423
«Ἐπίκρισις τσακωνικῆς γραμματικῆς τοῦ κ. M. Deffner, Berlin 1881 σελ. 94-104 », Πλάτων , 5, 5 (1883), σσ. 169-176
«Ἐπίκρισις τσακωνικῆς γραμματικῆς τοῦ κ. M. Deffner, Berlin 1881 σελ. 176 », Πλάτων, 5, 3 (1883), σσ. 94-101[6].

Prosopographic index: 
Ключевые слова: